کفساب کیست ؟ کسانی که در حوزه کفسابی فعالیت می کنند و شروع به ساب زدن و کفسابی محیط می کنند این افرادی که به کمک دستگاه محیط را ساب می زنند کفساب گفته می شود و اصولا با استفاده از دستگاه کفسابی محیط را ساب می زنند و کار کفسابی را انجام می دهند و در مواقعی گفته می شود