کفسابی در جنت آباد ، بلوار فردوس ، آیت الله کاشانی خدمات کفسابی باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که سطح مشکلاتی از قبیل زیر داشته باشند: 1- براقیت و شفافیت اولیه خود را از دست بدهد. 2- رسوبات و جرم هایی بر روی سطح قرار بگیرد و سبب شود سطح کدر و تیره به نظر برسد. 3- موادی از قبیل