ساب زنی دستی چیست ؟ ساب زدن دستی سنگ کابینت زمانی که برای قسمتی از خانه که دستگاه نمی تواند ساب بزند از دستگاه های مخصوصی که به صورت دستی از آن یاد می شود و مانند دستگاه های بزرگ از لقمه ساب ها برای ساب زدن استفاده می کند. به عنوان مثال برای کنج خانه ها ، پله ها و