سنگسابی ساختمان خدمات سنگسابی برای ساختمان ها بر روی سنگهای کف و دیوار ساختمان انجام می شود که این خدمات برای سطح های کف ساختمان به وسیله دستگاه های کفسابی بزرگ که اصولا سه فاز و یا تک فاز هستند استفاده می شود ولی برای سطح های دیوار سنگسابی به وسیله دستگاه سنگسابی دستی استفاده می شود. برای انجام خدمات سنگسابی