ساب سرامیک زمانی که بر روی سرامیک موادی از قبیل چسب ، رنگ ، مصالح ساختمانی و… ریخته شده باشد سبب می شود که سرامیک وجه زیبایی و اصلی خود را از دست بدهد به خاطر همین موضوع باید ساب سرامیک صورت بگیرد و خیلی باید دقت کرد که در ساب سرامیک مانند سنگ عمل نکرد و فرد ساب زن باید