تعریف کار در ارتفاع : شغل کار در ارتفاع را می توان گفت که به این نوع شغل ها همانطور که از نام آنها مشخص است کارهایی را شامل می شود که مربوط به ارتفاع است به عنوان مثال کارهایی که بر روی چهارپایه ساختمان ها انجام می گردد یا به عنوان فردی که از ساختمان آویزان است و کار پیچ